Finanční oddělení

Finanční oddělení

Oddělení účetnictví - Ivana Střílková

 • sestavování návrhu rozpočtu včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím
 • zpracovávání návrhů rozpočtových opatření a jejich promítnutí do rozpočtu
 • zpracování závěrečného účtu města
 • provádění pravidelných kontrol plnění rozpočtu
 • připravuje podklady pro včasné požádání o přezkoumání hospodaření města
 • zpracovávání rozborů plnění rozpočtu města včetně zapracování příspěvkových organizací zřízených městem
 • výkon veřejnoprávní kontroly na místě u zřízených příspěvkových organizací a ostatních příjemců veřejné finanční podpory
 • zajišťování komplexní finanční kontroly ve spolupráci s příslušnými oddělení MěÚ včetně zpracování závěrečných zpráv
 • metodická pomoc organizacím zřízeným městem v účetnictví, výkaznictví a rozpočtování
 • zajišťování agendy schvalování výsledků hospodaření příspěvkových organizací
 • poskytuje metodický a administrativní servis pro činnost finančního výboru
 • zpracovává podklady pro finanční vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje
 • vede evidenci přijatých dotací, sleduje jejich čerpání a plnění specifických podmínek ekonomického charakteru ve vztahu k rozpočtu města
 • sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města, vyhodnocuje stav finančních prostředků a předkládá vedení města návrhy na jejich využití, sleduje využití bankovních služeb pro potřeby města
 • vede účetnictví města včetně organizačních složek, provádí účetní operace, platební a zúčtovací styk
 • evidence došlých faktur, sledování termínů jejich splatnosti a provádění jejich úhrad
 • vystavování faktur pro město Bystré, sledování termínů jejich splatnosti a termínů jejich úhrad
 • výpočet úroků z prodlení, penalizace
 • zúčtování plateb všech poplatků vybíraných MěÚ
 • sestavování dílčí a roční účetní závěrky včetně účetních výkazů
 • provádění průběžných kontrol správnosti a úplnosti dokladů vstupujících do účetnictví
 • předávání podkladů k zajištění následné finanční kontroly
 • vedení účetní evidence hmotného a nehmotného majetku města
 • správa bankovních účtů města, zajišťování platebního styku s peněžními ústavy
 • sledování pohybu finančních prostředků na bankovních účtech a jejich vyhodnocování ve spolupráci s úsekem rozpočtu a kontroly
 • správa sociálního fondu
 • zajištění dokladové inventarizace majetku a závazků a zpracování konečných výsledků ve spolupráci s inventarizační komisí
 • připravuje podklady pro uzavření smlouvy o pojištění majetku města a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provo­zem vozidla a podklady pro uzavření úvěrových smluv
 • zpracování statistických výkazů
 • vedení kapitoly pokladní správa
 • pojištění majetku
 • úvěrová agenda města

Majetková účtárna - Ing. Martina Škorpíková

 • vedení evidence majetku města a pravidelná kontrola vlastnictví
 • zařazování majetku do účetní evidence a jeho vyřazování, likvidace nepotřebného majetku
 • provádění inventarizace movitého a nemovitého majetku 

Oddělení mezd  - František Dvořák

 • výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na zdravotní a sociální pojištění
 • vedení personální agendy
 • organizace a kontrola krátkodobých zaměstnanců (brigádníci).