Majetkoprávní oddělení

Majetkoprávní oddělení

  • evidence a projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí v orgánech města
  • příprava podkladů pro rozhodování orgánů města o majetkoprávních úkonech města ( prodeje, výkupy, směny, dary, bezúplatné převody, pronájmy, výpůjčky, věcná břemena)
  • zpracování majetkoprávních smluv včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí
  • evidence uzavřených majetkoprávních smluv a kontrola jejich plnění
  • zabezpečování agendy týkající se přechodu nemovitostí z majetku ČR do vlastnictví obcí podle § 1 a § 2 zák. č. 172/1991 Sb. v platném znění
  • zabezpečování agendy týkající se převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obcí podle zák. č. 95/1999 Sb. v platném znění
  • zajišťování zápisů předkupního práva do katastru nemovitostí podle §101 zák.č. 183/2006 Sb. pro veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství vymezená územním plánem obce