Správa budov

Správa budov - František Dvořák

 • spolupráce s majetkovou účetní při zajišťování podkladů pro výpočty nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.
 • vedení evidence a dokumentace o stavu budov v majetku města, přijímání požadavků a připomínek nájemníků spojených s technickým stavem budov, oprav, zajištění údržby apod.
 • sestavování plánů majetkové správy - požadavků na opravy, údržbu a pořizování nového majetku při tvorbě rozpočtu města. Návrhy na uzavírání smluv, či objednávek, týkajících se oprav a údržby majetku. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku.
 • zajištění pojištění budov a ostatního majetku města.
 • zajišťování revizí (elektro, plyn, výtahy), preventivních kontrol (plyn, elektro, požární bezpečnost, BOZP, výtahy), oprav a údržby majetku města a vedení dokumentace s tím související.
 • provoz kotelen a výtahů v budovách města.
 • správa a pronájmy sportovních a kulturních zařízení města včetně výpočtů nájemného a poplatků za služby – víceúčelové hřiště, areál za hasičskou zbrojnicí, kino, sokolovna, multifunkční dům.
 • spolupráce s investiční výstavbou města při administraci projektů týkajících se modernizace a rekonstrukce budov ve vlastnictví města.
 • koordinace prací TS Města Bystré s.r.o. pro město (údržba veřejné zeleně, komunikací apod.)

Pronájmy - Martina Findejsová

 • evidence a projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí v orgánech města
 • evidence žádostí o byt a jejich pravidelné vyhodnocování
 • evidence bytů v majetku města a nájemních smluv na pronájem bytů